یک روز جدید


+ حشرات و اشعه ی مادون قرمز

حشرات موفق ترین جانوران بر روی کره ی زمین می باشند.آن ها با  استفاده از گیرنده های حسی با محیط خود ارتباط بر قرار می کنند.گیرنده ی اشعه مادون قرمز یکی از گیرنده های حسی در بعضی از حشرات  می باشد، در پروانه ی saturnidae این گیرنده بصورت موه های ظریف بر  روی شاخک دیده می شود (با استفاده از میکروسکوپ)و می تواند امواج الکترو مغناطیسی را دریافت کند.فرکانس امواج به دما و غلظت گاز های موجود در محیط بستگی دارد و بدین صورت  دریافت امواج الکترو مغناطیسی تحت تاثیر محیط قرار می گیرد.این حشره با دریافت اشعه ی مادون قرمز می تواند جهت و مسافت را از منبع مورد نظر(  امواج را ساطع می کند ) تشخیص دهد.منبع می تواند میزبان،طعمه،جفت،دشمن و حتی لاشه ی یک موجود مرده باشد.حشرات بوسیله ی حرکت بال ها ،لرزش شاخک ها و همچنین ساییدن بال بر روی شاخک امواج را بهتر دریافت می کنند.

منبع:

1.) Callahan, Philip S., Tuning into Nature, Acres 1974

2.) Callahan, Philip S., Exploring the Spectrum, Acres 1994

3.) Callahan, Philip S., “Insects and the Battle of the Beams,” Fusion Magazine, Septemper-October 1985, pp. 27-37. http://wlym.com/~fusion_archive/fusion/fusion/19850910-fusion.pdf

نویسنده : محمد پورکشکولی ; ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+ حشرات و اشعه ی مادون قرمز

حشرات موفق ترین جانوران بر روی کره ی زمین می باشند.آن ها با  استفاده از گیرنده های حسی با محیط خود ارتباط بر قرار می کنند.گیرنده ی اشعه مادون قرمز یکی از گیرنده های حسی در بعضی از حشرات  می باشد، در پروانه ی saturnidae این گیرنده بصورت موه های ظریف بر  روی شاخک دیده می شود (با استفاده از میکروسکوپ)و می تواند امواج الکترو مغناطیسی را دریافت کند.فرکانس امواج به دما و غلظت گاز های موجود در محیط بستگی دارد و بدین صورت  دریافت امواج الکترو مغناطیسی تحت تاثیر محیط قرار می گیرد.این حشره با دریافت اشعه ی مادون قرمز می تواند جهت و مسافت را از منبع مورد نظر(  امواج را ساطع می کند ) تشخیص دهد.منبع می تواند میزبان،طعمه،جفت،دشمن و حتی لاشه ی یک موجود مرده باشد.حشرات بوسیله ی حرکت بال ها ،لرزش شاخک ها و همچنین ساییدن بال بر روی شاخک امواج را بهتر دریافت می کنند.

نویسنده : محمد پورکشکولی ; ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+ Site-specific management in iwm

این مفهوم بصورت مسقیم برای مدیریت اکولوژیکی علف های هرز استفاده می شود
زیرا علف های هرز از نظر زمانی و مکانی غیر یکنواخت هستند.این روش مدیریتی نیازمند به روش های مقرون به صرفه برای تهیه الگو و نقشه ی جمعیتی علف های هرز است. برای علف های هرز میتوان نقشه هایی بر اساس اطلاعات فضایی رسم کرد.البته هزینه های بالای  عکس های فضایی باعث محدودیت  Site-specific management شده است.بیشترین تمرکز Site-specific management  بر توسعه ی تکنولوژی های موردنیاز برای  تعیین پراکندگی علف های هرز در مزرعه است.

منبع

Hartzler R.G.,Buhler D.D.2007.Ecological Management of agriculture .weeds.Ecologically Based Integrated Pest Management 37-55

   

نویسنده : محمد پورکشکولی ; ساعت ۱٠:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٧
comment نظرات () لینک

+ کلیک مکانیسم

 دربعضی از حشرات از جمله دوبالان دیده می شود. در این مکانیزم ابتدا ماهیچه ی پشتی- پهلویی منقبض می شود، در اثر این انقباض نیرویی به نوتوم ،پارااسکوتال شلف و سپس اسکلریت محوری دو،اسکلریت محوری یک ودر نهایت رگ شعاعی وارد می­شود. رگ شعایی دارای یک تکیه­گاه در محل زایده ی پهلویی بالاست. زایده­ی پهلویی بال به یک ماهیچه به نام ماهیچه­ی پهلویی- شکمیمتصل است. در زمانی که ماهیچه­ی پشتی- پهلویی منقبض می­شود، در نهایت نیرویی به تکیه­گاه وارد می­شود.در این زمان ماهیچه­ی پهلویی- شکمی نیز منقبض می­شود و خود نیز عامل تحریک کننده­ای برای حرکت رگ شعایی و بال به سمت بالا می باشد. درحقیقت ماهیچه­ی پشتی- پهلویی نیرویی به سمت بیرون و ماهیچه­ی پهلویی- شکمی نیرویی به سمت داخل به سیستم وارد می­کند. همچنین اسکریت محوری یک به اهرم اسکوتولارمتصل است. این اهرم نقش ذخیره ی انرژی در سیستم را بر­عهده دارد و نقشی به عنوان چرخ­طیار در سیستم بازی می کند. در زمان انبساط ماهیچه­ها، انرژی در خود ذخیره می­کند و در مرحله­ی بعد انرژی دریافتی را به سیستم باز می­گرداند.

منابع

Brennan.M.J.,Elliott.S.J., Bonello.P., Vincent.J.F.V.2003.The ‘‘click’’ mechanism in dipteran flight:if it exists, then what effect does it have?.Journal of theoretical biology 224: 205-213

Ennos.R.A.,1986. a comparative study of the flight mechanism of diptera. J. exp. Biol. 127:355-372.

Tang.B.,Brennan. M.J. 2011. On the dynamic behaviour of the ‘‘click’’ mechanism indipteran flight. Journal of Theoretical Biology. 289: 173–180.

 

  

نویسنده : محمد پورکشکولی ; ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٧
comment نظرات () لینک