کلیک مکانیسم

 دربعضی از حشرات از جمله دوبالان دیده می شود. در این مکانیزم ابتدا ماهیچه ی پشتی- پهلویی منقبض می شود، در اثر این انقباض نیرویی به نوتوم ،پارااسکوتال شلف و سپس اسکلریت محوری دو،اسکلریت محوری یک ودر نهایت رگ شعاعی وارد می­شود. رگ شعایی دارای یک تکیه­گاه در محل زایده ی پهلویی بالاست. زایده­ی پهلویی بال به یک ماهیچه به نام ماهیچه­ی پهلویی- شکمیمتصل است. در زمانی که ماهیچه­ی پشتی- پهلویی منقبض می­شود، در نهایت نیرویی به تکیه­گاه وارد می­شود.در این زمان ماهیچه­ی پهلویی- شکمی نیز منقبض می­شود و خود نیز عامل تحریک کننده­ای برای حرکت رگ شعایی و بال به سمت بالا می باشد. درحقیقت ماهیچه­ی پشتی- پهلویی نیرویی به سمت بیرون و ماهیچه­ی پهلویی- شکمی نیرویی به سمت داخل به سیستم وارد می­کند. همچنین اسکریت محوری یک به اهرم اسکوتولارمتصل است. این اهرم نقش ذخیره ی انرژی در سیستم را بر­عهده دارد و نقشی به عنوان چرخ­طیار در سیستم بازی می کند. در زمان انبساط ماهیچه­ها، انرژی در خود ذخیره می­کند و در مرحله­ی بعد انرژی دریافتی را به سیستم باز می­گرداند.

منابع

Brennan.M.J.,Elliott.S.J., Bonello.P., Vincent.J.F.V.2003.The ‘‘click’’ mechanism in dipteran flight:if it exists, then what effect does it have?.Journal of theoretical biology 224: 205-213

Ennos.R.A.,1986. a comparative study of the flight mechanism of diptera. J. exp. Biol. 127:355-372.

Tang.B.,Brennan. M.J. 2011. On the dynamic behaviour of the ‘‘click’’ mechanism indipteran flight. Journal of Theoretical Biology. 289: 173–180.

 

 


 

/ 0 نظر / 40 بازدید